Kliendile

AS WASA     Kliendi õigused ja kohustused

Põhineb: Euroopa  Liidu  põhiõiguste  hartal;  Inimõiguste  ja   põhivabaduste   kaitse   konventsioonil.

 AS WASA rajab oma teenuse ning suhtluse kliendiga inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse ja solidaarsuse jagamatutele ja universaalsetele põhiväärtustele.

ÕIGUSED:

 • Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda;
 • Kliendil on enesemääramisõigus ning õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele ning autonoomiale;
 • Klient annab vaba ja teadliku nõusoleku temale osutatavate teenuste osas seaduses ettenähtud korra kohaselt;
 • Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele;
 • Kliendil on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust;
 • Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele;
 • Kliendil on õigus sõnavabadusele;
 • Kliendil on õigus nõuda enda  mittediskrimineerimist, sealhulgas mittediskrimineerimist soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;
 • Kliendil on õigus nõuda enda võrdset kohtlemist;
 • Kõikides lastega seotud teenustes, mida osutab asutus, tuleb esikohale seada lapse huvid;
 • Asutus tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus;
 • Asutus tunnustab ja austab kliendi õigust sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele;
 • Igal kliendil on õigus tutvuda asutusesiseselt mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma tervise kohta;
 • Igal kliendil on õigus pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole.

KOHUSTUSED:

 • Klient on kohustatud asutusele teatama oma teenusest loobumisest hiljemalt eelmisel tööpäeval;
 • Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse teenust mitte asendada;
 • Klient on kohustatud teenusel viibides ilmuma talle määratud spetsialistide vastuvõtule ajal, mis on märgitud tema kaardile. Korduva hilinemise ja tulemata jätmise korral on AS Wasal õigus teenus lõpetada ( kaasa arvatud majutusteenus);
 • Alkoholi- ja narkojoobes kliente on asutusel õigus mitte teenindada;
 • Klient on kohustatud  asutusse kaasa võtma rehabilitatsiooniteenuse originaaldokumendid (rehabilitatsiooniplaan, suunamiskiri või suunamisotsus)
 • Järgin Taastusravi ja Hotell Wasa kehtestatud majasiseseid eeskirju, kaasa arvatud see, et toidu kaasa võtmine söögisaalist ei ole lubatud. 

 

NB! Hotelli sisekorra ja turvalisuse tagamiseks on hotelli üldruumides turvakaamerad.