PROJEKTID

1. AS WASA poolt piloteeritav rehabilitatsiooniprogramm „ ASTMAGA KOOS KASVADES “
Sihtgrupp: Astma diagnoosiga lapsed ja nende vanemad. Programmi sobivad lapsed vanuses 6-12a.
Peamised tegevused: Rehabilitatsiooniprogrammis „ Astmaga kasvades “ osalemise jooksul nõustavad last ja pere järgmised spetsialistid: sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut, eripedagoog ja pedagoog. Teenused toimuvad individuaalsete-, pere- ja grupikohtumistena.
Grupi suurus ja registreerimine: „Astmaga kasvades“ rehabilitatsiooniprogramm koosneb kolmest tsüklist. Piloteeritava programmi teenusetsüklite  ajakava: 23.10.2016, 02.01.2017, 19.03.2017. Grupi suuruseks on 8-12 last. Grupp on täitunud.
Rohkem infot.


2. „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“
Projekti kestus: 01.01.2016 – 31.12.2018
Sihtgrupp:  mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest/ressurssidest (teenustest ja toetustest).
As Wasa osutab TUGIISIKUTEENUST.
Rohkem infot.


3. Pilootprojekt „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“
Projekti sihtrühmaks on inimesed, kellel on mitmeid põimunud probleeme, mille tõttu nad ei tule toime igapäevase elu ja töölkäimisega. Projekti raames pakutakse inimestele tasuta nõustamisteenuseid ja tehakse juhtumipõhist võrgustikutööd.
Projektis osalevatele inimestele pakutavad nõustamisteenused on:
psühholoogiline nõustamine, sh perenõustamine; 
võlanõustamine;
tugiisikuteenus.
PILOOTPROJEKT LÕPETATUD 30.11.2015
Rohkem infot.


4. „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (860.46 KB, PNG).

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust), isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’

LOE LISAKS: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ISTE

AS WASA HINNAKIRI
Komponendi valdkond Komponendi nimetus individuaalne /grupitegevus Teenuse ühe tunni hind 
Pere toetamine Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Pere nõustamine ja koolitus Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Kogemusnõustamine perele Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Sotsiaalsed suhted Sotsiaalsete suhete toetamine Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Vaimne tervis Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine Individuaalne tegevus 50,00
Grupi tegevus 28,00
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Kogemusnõustamine Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Riski- ja probleemse käitumise juhtimine Individuaalne tegevus 40,00
Füüsiline tervis Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Füüsilise aktiivsuse toetamine Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks Individuaalne tegevus 40,00
Grupi tegevus 22,00

Logi EL Eesti Tuleviku jaoks